Opis Egzaminu Instruktorskiego (IE)

Aby uzyskać certyfikat PADI OWSI musisz zaliczyć Egzamin Instruktorski PADI (PADI IE). PADI IE jest programem oceniającym, który sprawdza poziom zdolności szkoleniowych kandydatów na instruktorów, ich wiedzę teoretyczną z zakresu nurkowania, umiejętności nurkowe, rozumienie Systemu PADI, a także rodzaj postawy i stopień profesjonalizmu. Ocena ta ma na celu określenie czy kandydat jest wystarczająco dobrze przygotowany, aby spełniać standardy wymagane na Instruktora PADIOWSI.

Egzaminy PADI IE trwają przez dwa dni i mają formę ustandaryzowanej oceny, opierającej się na obiektywnych kryteriach i są przeprowadzane przez Egzaminatorów PADI.

Egzamin składa się z następujących elementów:

1. Egzamin z teorii nurkowania

Pisemne egzaminy z teorii nurkowania składają się z następujących części: Fizyka, Fizjologia, Tabele RPD, Umiejętności i środowisko, Sprzęt. Każda część zawiera 12 pytań w formie testu wielokrotnego wyboru. Aby zaliczyć teorię nurkowania, należy zdać każdą z części na minimum 75%. Maksymalny czas przeznaczony na ukończenie wszystkich pięciu części zawierających łącznie 60 pytań wynosi półtorej godziny. W przypadku nie zaliczenia jednej z części, istnieje możliwość poprawki. Poprawkę można pisać tylko z jednej części (zawierającej 12 pytań), a na jej ukończenie kandydat ma maksymalnie 30 minut. Aby zdać poprawkę, również należy uzyskać minimum 75%. Nie zaliczenie dwóch lub więcej części skutkuje nie uzyskaniem certyfikacji na niniejszym IE.

2. Egzamin System, standardy i procedury PADI

Jest to egzamin tzw. “otwartej książki”, gdyż dozwolone jest korzystanie z Manuala instruktorskiego PADI (wersja książkowa lub elektroniczna) oraz Workbooka kandydata na Instruktora PADI lub Przewodnika szkoleniowego kursów PADI. Egzamin składa się z 50 pytań typu prawda/fałsz oraz pytań wielokrotnego wyboru. Na napisanie egzaminu kandydat ma maksymalnie półtorej godziny. Aby zdać egzamin należy uzyskać minimum 75%, nie ma tu niestety możliwości poprawki. Uzyskanie wyniku poniżej 75% uniemożliwia zaliczenie Egzaminu Instruktorskiego IE.

3. Wykłady

Zadania przydzielone Ci podczas kursu instruktorskiego składają się z dwóch tematów teoretycznych z kursów PADI. Jeżeli kandydat nie zaliczy pierwszego wykładu, drugi temat staje się twoim wykładem poprawkowym. Aby zaliczyć pierwszy wykład, należy otrzymać ocenę minimum 3.5. Ocena poniżej 3.5 oznacza nie zaliczenie wykładu i tu istnieje możliwość wcześniej omówionej poprawki. Aby zaliczyć poprawkowy wykład, należy również uzyskać ocenę minimum 3.5. Uzyskanie oceny poniżej 3.5 z wykładu poprawkowego powoduje nie zaliczenie IE.

4. Prezentacje szkoleniowe na wodach basenopodobnych

Zadania przydzielone Ci podczas kursu instruktorskiego składają się z dwóch umiejętności z kursów PADI. Będzie to prezentacja szkoleniowa podczas której kandydat musi zademonstrować umiejętność, której wykonania będzie uczył kursantów. Możesz skorzystać z pomocy jednego asystenta szkoleniowego celem lepszej kontroli nad grupą i/lub zademonstrowania umiejętności wymagającej udziału dwóch osób. Jeżeli kandydat nie zaliczy pierwszej umiejętności w ramach poprawy będzie demonstrował drugą. Aby zaliczyć pierwszą prezentację, należy otrzymać wynik minimum 3.4. Wynik poniżej 3.4 oznacza nie zaliczenie umiejętności i tu istnieje możliwość wcześniej omówionej poprawki. Aby zaliczyć poprawkową prezentacje, należy również uzyskać ocenę minimum 3.4. Uzyskanie oceny poniżej 3.4 z umiejętności poprawkowej powoduje nie zaliczenie IE.

5. Seria umiejętności na wodach basenopodobnych

Aby pokazać mistrzostwo swoich umiejętności nurkowych będziesz poproszony o zademonstrowanie pięciu umiejętności z kursów PADI. Stopień opanowania tych umiejętności jest oceniany w oparciu o kryteria demonstracji znajdujące się na Tabliczce oceny PADI dla wód basenopodobnych.

a. Aby zaliczyć serię umiejętności, należy uzyskać łącznie minimum 17 punktów za wszystkie umiejętności przy czym za każdą z nich musisz uzyskać nie mniej niż wynik 3.0

b. Jeżeli kandydat uzyska za jedną umiejętność mniej niż 3.0 punkty, ale łączna liczba punktów będzie wynosić 17, kandydat będzie miał możliwość poprawienia tej jednej umiejętności.

c. Jeżeli kandydat uzyska mniej niż 17 punktów łącznie za całą serię umiejętności, będzie miał możliwość poprawienia wszystkich pięć umiejętności.

d. Uzyskanie liczby punktów wynoszącej 1.0 lub 2.0 za dwie lub więcej umiejętności lub nie zaliczenie poprawki oznacza nie zaliczenie egzaminu instruktorskiego PADI.

6. Prezentacje szkoleniowe na wodach otwartych

Zadania przydzielone Ci podczas kursu instruktorskiego składają się z dwóch umiejętności z kursów PADI. Będzie to prezentacja szkoleniowa na wodach otwartych podczas której kandydat musi zademonstrować dwie umiejętności na jednym nurkowaniu, a punktacja za te umiejętności zostaje zsumowana celem wyciągnięcia średniej. Z tego też względu nie ma możliwości poprawki. Aby zaliczyć tę część egzaminu, należy otrzymać średnią minimum 3.4. Średnia poniżej 3.4 powoduje nie zaliczenie IE.

7. Demonstracja umiejętności ratowniczych na wodach otwartych

Od kandydata wymaga się zademonstrowania fachowych umiejętności ratowniczych poprzez przeprowadzenie akcji ratowniczej w przypadku nieprzytomnego nurka na powierzchni. Dozwolona jest jedna poprawka, a nie zaliczenie jej powoduje, iż kandydat nie może uzyskać certyfikacji na niniejszym IE.

8. Ogólne umiejętności

Egzaminator będzie dokonywać obiektywnej oceny ogólnych umiejętności nurkowych kandydatów podczas prezentacji szkoleniowych na wodach basenopodobnych i otwartych. Wymagana jest pełna znajomość i biegłe opanowanie wszystkich umiejętności nurkowych. Od kandydatów wymaga się wykonywania wzorcowych umiejętności, zgodnie z kryteriami PADI. Brak kompetencji w zakresie ogólnych umiejętności nurkowych powoduje, iż kandydat nie może otrzymać certyfikacji na niniejszym IE.

9. Profesjonalizm

Obecność kandydata na egzaminie IE jest całkowicie zależna od Egzaminatora. Jeżeli zachowanie, postawa lub działania kandydata zostaną uznane za nieprofesjonalne, niewłaściwe lub przeszkadzające innym kandydatom, Egzaminator ma prawo usunąć kandydata z programu. Ponadto, w przypadku usunięcia wynikającego z powyższych powodów, kandydat chcący uczestniczyć ponownie w IE musi uzyskać pisemną zgodę PADI.


Egzamin Instruktorski jest bardzo wymagającym programem, ale to niech Cię nie odstrasza. Dołożymy wszelkich starań podczas kursu, aby przygotować Cię jak najlepiej do Egzaminu IE.

 

 

Dominik Dopierała Course Director Padi

 Kim jestem, czym dla mnie jest nurkowanie, co osiągniecie, jeśli właśnie u mnie rozpoczniecie swoje szkolenie na Instruktora Nurkowania PADI i zechcecie wraz ze mną wkroczyć w swoją przyszłość w branży nurkowej.

  Czytaj więcej...

Jak zostać Instruktorem Nurkowania PADI
Droga do poziomu Instruktora Nurkowania PADI

 Poziom instruktora w PADI otwiera drzwi do pracy na całym świecie w dziedzinie nurkowania. Fakt, iż PADI szkoli więcej instruktorów niż łącznie wszystkie inne agencje na świecie, sprawia, iż jest to najbardziej znany system szkolenia. Jeśli pomysł pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze brzmi interesująco, zaplanuj podjęcie kursu Open Water Scuba Instructor (OWSI).

 Prawdą jest, iż kurs instruktora PADI wymaga ciężkiej pracy, jednak ciężka praca owocuje osiągnięciem wysoko cenionych kwalifikacji. Kandydaci na instruktorów przyznają, że to wymagający kurs, jednak zgadzają się również z faktem, że ten wysiłek naprawdę warto podjąć. Jest to zarówno ciężka praca, jak i dobra zabawa. Dzięki pracy zespołowej kurs przebiega przyjemnie i sprawnie, a w wielu przypadkach przyjaźń z kursu trwa przez całe życie.
 Istnieją dwa kroki, zanim zostaniesz instruktorem PADI. Pierwszym jest kurs Instructor Development Course (IDC), a drugim Instructor Examination (IE). IDC ma na celu rozwijania wiedzy kandydatów, natomiast IE odbywa się na końcu kursu, kiedy każdy uczestnik musi zdać egzamin z wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia kursu PADI.
WARUNKI WSTĘPNE KURSU IDC

  
Aby przystąpić do kursu musisz:

 • •    posiadać kwalifikacje PADI Divemaster bądź Assistant Instructor; inne kwalifikacje mogą być również zaakceptowane, np. BSAC Open Water Instructor lub SAA Assistant Instructor – aby upewnić się, czy Twoje kwalifikacje są odpowiednie, skontaktuj się z Dyrektorem Kursu (Course Director) PADI;
 • •    mieć ukończone co najmniej 18 lat;
  •    posiadać zaświadczenie medyczne co najmniej z ubiegłego roku;
  •    być aktywnym nurkiem przez co najmniej sześć miesięcy i posiadać co najmniej 60 zalogowanych nurkowań (należy pamiętać, że udział w IE wymaga sześciu miesięcy aktywnego nurkowania i zalogowanych 100 nurkowań);
  •    posiadać ważny (maksymalnie 2 lata wstecz) certyfikat pierwszej pomocy (plus RKO).

 Kurs IDC trwa co najmniej siedem dni i zwykle prowadzony jest w Centrum Rozwoju Kariery PADI lub pięciogwiazdkowym Centrum Rozwoju Kariery Instruktorskiej. IDC jest prowadzone przez Dyrektora Kursu (Course Director) PADI, najwyższego rangą instruktora w PADI. Często Dyrektorowi Kursu będzie asystował Instruktor Personelu (Staff Instructor) IDC, niezmiernie doświadczony instruktor, który może dokonywać zarówno prezentacji, jak i oceny dokonań kandydata. Kandydaci mają możliwość rozpoczęcia studiów przez e-learning – internetowy system nauczania, który umożliwia im rozpoczęcie nauki na kurs w zaciszu własnego mieszkania.
   Od każdego z kandydatów jest wymagane opanowanie pewnej ilości materiałów PADI, wśród kluczowych są: Przewodnik do nauczania i Podręcznik instruktora. Do obu tych tekstów odnoszą się instruktorzy podczas zajęć, dlatego też zalecane jest zapoznanie się z podręcznikami, w celu ułatwienia odnajdywania informacji. Lokalnym sklepom papierniczym kończą się zapasy kolorowych markerów i zakładek do książek, gdy w pobliżu odbywa się kurs IDC.
   Kurs jest bardzo intensywny, dlatego kandydaci, którzy przygotują się przed kursem, uzyskają największe korzyści z sesji. Szczególną uwagę należy zwrócić na wiedzę teoretyczną, której poziom powinien być co najmniej satysfakcjonujący. Dwoma kluczowymi narzędziami do przygotowania się do IDC są PADI Diving Knowledge Workbook i Encyklopedia nurkowania rekreacyjnego. Używane razem, prowadzą czytelnika po niezbędnych informacjach teoretycznych, z wykorzystaniem technik uczenia się, sprawdzających, czy najważniejsze informacje są zrozumiałe wraz z postępem w zapoznawaniu się z podręcznikiem. 

e-learning – internetowy system nauczania

   IDC zawiera osiemnaście prezentacji, które są prowadzone przez pracowników lub w niektórych przypadkach mogą być przedmiotem nauczania w internecie za pośrednictwem e-learningu. Te prezentacje zawierają teoretyczne informacje, jak uczyć się w zakresie kursów PADI, jak zorganizować sesje w klasie i w wodzie oraz omawiają praktyczne i prawne aspekty działalności nurkowej. Każdy kandydat ma duże szanse na wypróbowanie nauczania w klasie, w wodach basenowych bądź w wodach otwartych. Kandydaci uczą się, jak nauczać każdego z podstawowych kursów PADI, od Open Water Diver aż po kurs Divemastera, otrzymując praktyczne doświadczenie podczas symulacji nauczania każdego z tych kursów pod kierunkiem pracowników.

EGZAMIN INSTRUKTORSKI (IE–INSTRUCTOR EXAMINATION)

 Po ukończeniu IDC kandydaci mają rok czasu na przystąpienie do IE. W większości przypadków IDC są zaplanowane bezpośrednio przed IE, ale decyzja należy do kandydata: czy chce uczestniczyć w programie IE bezpośrednio po IDC, czy też woli poczekać i popracować nad obszarami, w których nie czuje się jeszcze swobodnie.

 IE jest prowadzone przez instruktora egzaminatora, który zatrudniony jest przez PADI na pełnym lub niepełnym etacie.


IE odbywa się w ciągu dwóch dni i składa się z następujących elementów:

 • •    orientacja i rejestracja;
  •    egzaminy teoretyczne (teoria nurkowania i standardy PADI);
  •    prezentacje rozwoju wiedzy kandydatów;
  •    prezentacje basenowe kandydatów;
  •    prezentacje kandydatów na wodach otwartych;
  •    ocena umiejętności ratowniczych (Rescue).

 Kandydaci są dobrze przygotowani podczas IDC, ćwicząc każdy segment egzaminu IE, w związku z czym wskaźnik pozytywnych wyników jest zazwyczaj wysoki. Kandydaci z pozytywnymi wynikami są informowani o rezultatach na drugi dzień programu IE. Ostatecznym i nieoficjalnym elementem kursu instruktorskiego jest impreza, gdzie każdy opowiada historie z nurkowań i planuje pierwsze miejsce pracy jako Instruktor PADI.


Mark Caney, wiceprezes PADI International Ltd.

 

Zobacz inne Kursy Instruktorskie PADI:

Divemaster - DM PADI Instruktor Nurkowania - MSDT Instructor PADI
Asystent Instruktora - AI PADI Instruktor Nurkowania - IDC Staff Instructor PADI
Instruktor Nurkowania - OWSI PADI Instruktor Nurkowania - Master Instructor PADI
Instruktor Nurkowania - KURS IDC (AI+OWSI) PADI Course Director - CD PADI
Instruktor Specjalizacji Nurkowych PADI - SI Instruktor Pierwszej Pomocy EFR
 

 Napisany przez: Dominik Dopierała
Data wysłania: 2010-12-21
Liczba wyświetleń: 7548

Return

Droga do poziomu Instruktora Nurkowania Technicznego TecRec

 Kursy nurkowania technicznego TecRec umożliwią Ci poszerzenie swoich możliwości, dzięki nim przekroczysz granice nurkowania rekreacyjnego. Jeśli chcesz zdobyć większe doświadczenie i uczyć innych jak odkrywać tajemnicze głębie rozpocznij kurs Instruktora Nurkowania Technicznego - Tec Instructor TecRec.

  Czytaj więcej...

Copyright 2010-2021 by Dominik Dopierała PADI Course Director www.kursyinstruktorownurkowania.pl    |   Zaloguj   |   Zarejestruj